Hvordan møte ungdom?

Som voksen spiller man en viktig rolle når ungdom skal medvirke i en sak. Hvilken forståelse en har av voksne sin rolle og hvordan man bruker denne rollen i møte med ungdom, vil påvirke hvordan prosessen for medvirkning blir. For at medvirkningen blir best mulig, kan det være lurt å gjøre seg opp noen tanker om egen eller andre involverte voksnes rolle før man setter i gang en medvirkningsprosess.

Trygghet

Som voksen bidrar man i stor grad til å å skape trygge arenaer. Hvordan voksne i ulike situasjoner møter ungdom, påvirker om ungdom oppfattelse av en situasjon. Trygge arenaer utgjør en stor forskjell, men er ikke noe som kommer av seg selv. Et nøkkelord her er tilgjengelighet. Du som voksen må oppleves som tilgjengelig for ungdom. Ditt kroppsspråk sier mye, og inviterer enten til samtale eller ikke. Prøv derfor å vise med et åpent kroppsspråk, blikk og smil at her er man velkommen.

Toleranse

Alle deltakere bør oppleve at de har like rettigheter og behandles på samme grunnlag. Det kan du som voksen bidra til! Ulike perspektiver skal betraktes som likeverdige og berikende til den aktuelle diskusjonen. Det er din oppgave som fasilitator både å selv vise toleranse for alles meninger, men kanskje enda viktigere, å legge til rette for at deltakerne kan bli enige om hvordan de ønsker å vise toleranse for hverandres meninger under debatt. Det kan derfor være lurt å ta en gjennomgang på hvilke regler gruppen ønsker å følge under opplegget, slik at alle føler et eierskap til disse reglene. Språk og kommunikasjon er viktige virkemidler for å forme og skape en situasjon.