Ungdommens bystyremøte (UBM)

Ungdommens bystyremøte (UBM) er den største arenaen for ungdoms medbestemmelse i Oslo.

Ungdom fra ungdomsråd, elevråd, organisasjoner og fritidsklubber samles på Oslo rådhus for å diskutere og foreslå saker som er viktige for ungdom i Oslo. Fem saker blir til slutt sendt til bystyret for politisk behandling, og kan bli til faktisk politikk!

UBM 2022

I 2022 blir arrangert for 27. gang den 25. og 28. oktober.

Hva skjer med sakene når UBM er over?

De fem sakene som får flest stemmer sendes direkte til politikerne i bystyret, som behandler dem politisk. Gjennom året følger Sentralt ungdomsråd sakene videre, og jobber for å få gjennomslag for sakene.

Du kan følge SUR på instagram og facebook for å få oppdateringer om arbeidet de gjør.

Spør meg!

Emilie Geist
Politisk rådgiver innen medvirkning

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Våre fem prioriterte saker i 2021/2022

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune må sørge for at det er flere jobber tilgjengelig for unge arbeidstakere, spesielt for de uten tidligere arbeidserfaring
 • UBM mener at bydelenes midler til sommer- og deltidsjobber må styrkes i takt med etterspørselen, og at søkere uten erfaring skal prioriteres
 • UBM mener at sommerjobbene bør i størst mulig grad være et samarbeid med næringslivet, slik at det er mulighet for å få seg fast deltidsjobb senere. Kommunen bør også etablere faste deltidsjobber for ungdom i bydelene.
 • UBM mener at ungdommer bør kunne søke på jobber utlyst av bydelene på tvers av bydelsgrenser dersom man går på skole i en annen bydel
 • UBM mener at det må være enkelt å søke sommerjobb i kommunen og bydelen, og at erfaring ikke skal vektlegges
 • UBM mener at undervisningen i jobbsøking og CV-skriving på ungdomsskolen må styrkes
 • UBM mener at bydelene og skolene burde benytte seg av UngInfo for å holde jobbersøkerkurs og -foredrag
 • UBM mener at skolen må bruke andre aktører for å sikre tilstrekkelig kvalitet i opplæring innen arbeidslivets plikter og rettigheter
 • UMB mener at timene om utdanningsvalg må inneholde opplæring om arbeidslivet og hvordan man kan komme inni det
 • UBM mener at frikortgrensen burde økes til 100.000 kroner for de under 18 år
 • UBM mener det bør innføres skattelettelser for de under 18 år
 • UBM mener minstelønnen må økes til 120 kr./timen for de under 18 år
 • UBM mener at ungdomsteamene og ungdomskontaktene i NAV må videreutvikles og styrkes
 • UBM mener at Oslo kommune må legge til rette for tilgang på informasjon om jobber for ungdom mellom private og kommunale arbeidsgivere og unge arbeidstakere

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener at ingen ungdommer skal bli avvist fra BUP uten å bli tilbudt et verdig alternativt behandlingsopplegg 
 • UBM mener ressursene til BUP må økes slik at tilbudet kan utvides og flere fagfolk kan ansettes
 • UBM mener at det må etableres lavterskel drop-in-tilbud innen psykologtjenester på alle helsestasjoner for ungdom
 • UBM mener at skolehelsetjenesten skal kunne henvise psykolog dersom det er ønskelig for eleven
 • UBM mener at bystyret må følge opp tidligere vedtak fra 2020 om at helsesykepleiere og psykologer som skal jobbe med ungdom i Oslo må kunne nok om ungdom i Oslo og deres utfordringer, slik at de kan imøtekomme deres behov. 
 • UBM mener at alle skoler må besøke en helsestasjon, eller annet egnet tilbud, minst en gang i året 
 • UBM mener at det må gis god informasjon om helsestasjoner og andre helsetilbud rettet mot ungdom under verdensdagen for psykisk helse.
 • UBM mener at Oslo kommune skal oppfordre ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo til å ta i bruk digitale verktøy for å fremme livsmestring og fellesskap i hverdagen 
 • UBM mener at kommunen må etterstrebe å ansette flere mannlige helsesykepleiere
 • UBM mener det burde informeres mer om psykisk helse og psykolog-helsetjenesten i undervisningen, og elever i osloskolen må tilbys psykologsamtaler på skolen i skoletiden

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener Oslo bystyre må be Stortinget innføre en kvitteringsordning i politiet som gir dem som stoppes av politiet en kvittering som opplyser om bakgrunnen for kontrollen
 • UBM mener at Oslo kommune må ta til orde for en oversikt over hvem som stoppes og hvorfor folk stoppes
 • UBM mener at Oslopolitiet må granskes for maktmisbruk og etnisk profilering
 • UBM mener at barn og unge i Oslo må lære om sine rettigheter i møte med politiet
 • UBM mener at bystyret må lage en handlingsplan for å redusere urettferdig behandling av politiet

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener at bystyret må vedta en plan for hvordan skolene skal følge opp seksuell trakassering, med gode retningslinjer og en klar rolle- og ansvarsfordeling
 • UBM mener at alle elever må få tilstrekkelig informasjon som er gjeldene retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering og hvordan et varsel blir fulgt opp og håndtert
 • UBM mener at Oslo kommune må ha en handlingsplan for forebygging av seksuell trakassering spesielt for skolen 
 • UBM mener at lærere må sikres tilstrekkelig kompetanse slik at de kan identifisere seksuell trakassering og kunne følge opp dersom det oppstår
 • UBM mener det må gjennomføres et feministisk og skeivt forsvarskurs for alle elever i Osloskolen som jevnlig gjennomføres i kroppsøvingstimene.

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune skal kvalitetssikre undervisning om rus i skolen. Undervisningen skal være kunnskapsbasert. Den skal ikke utelukkende ha edruelighet som formål, men også skadereduksjon
 • UBM mener at rusundervisning ikke skal gis av politiet, men av kvalifisert helsepersonell eller ruskonsulenter
 • UBM mener at elever ved Osloskolen skal undervises i deres rettigheter i møte med politiet
 • UBM mener at det skal sikres at forbudet mot narkorazziaer ved skoler overholdes. Dersom det brytes skal Oslo kommune ta en aktiv rolle i å beskytte elevenes rettigheter
 • UBM mener at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) tilbys ved flere typer rusavhengighet enn kun opioidavhengighet. Prøveprosjekter bør iverksettes for å finne egnede medikamenter
 • UMB mener at tilbudet om heroinassistert behandling skal utvides
 • UBM mener at det skal opprettes en ordning der rusbrukere anonymt kan teste rusmidlers innhold
 • UBM mener det bør opprettes et værested for byens rusavhengige.
 • UBM mener at Oslo kommune skal oppfordre injiserende rusbrukere til å gå over til tryggere former for rusmiddelbruk
 • UBM mener at Oslo kommune skal styrke ettervern for ungdom etter soning og rusbehandling
 • UBM mener at det skal innføres egenandelsfritak for ungdom i rusbehandling
 • UBM mener at overvåkning i skolen må forbys

Video: Få et innblikk i ungdommens bystyremøte

Tidligere prioriterte saker

Kontakt oss

Emilie Geist

Politisk rådgiver innen medvirkning

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Mathias Kristiansen 

Politisk rådgiver

Ungdomshøringen og organisasjon

mathias@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Oda Lien

Rådgiver innen medvirkning

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

oda@ungorg.no

Tlf.: 24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Telefon:

Tlf: 24 14 98 30

Besøksadresse:

Vi holder for tiden på med å pusse opp kontoret og er i midlertidige lokaler. Ta kontakt med oss hvis du vil booke et møte.

Vi er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 09:30 og 15:30

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.