Ungdommens bystyremøte

Hva er ungdommens bystyremøte?

Ungdommens bystyremøte er et av de største og viktigste formaliserte demokratiske fora for ungdoms medbestemmelse i Oslo. Ungdom fra ungdomsråd, elevråd, organisasjoner og fritidsklubber møtes for å diskutere og vedta saker som er viktige for ungdom i Oslo.

I 2020 ble Ungdommens bystyremøte (UBM) arrangert for 25. gang. På grunn av covid-19-situasjonen var det færre deltakere enn vanlig, men all ungdom i Oslo kunne foreslå saker på forhånd, og alle som ble invitert kunne melde seg på til å stemme på sakene digitalt.

Hva skjer med sakene når UBM er over?

De fem sakene som får flest stemmer sendes direkte til politikerne i bystyret, som behandler dem politisk. Gjennom året følger Sentralt ungdomsråd sakene videre, og jobber for å få gjennomslag for sakene.

Du kan følge SUR på instagram og facebook for å få oppdateringer om arbeidet de gjør.

 • Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten

  Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2020

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at det må være mulighet for å ha samme psykolog gjennom hele behandlingen, i tillegg til å kunne bytte hvis det er behov for det. 
  • UBM mener at det må etableres drop-in-tilbud innen psykologtjenester på alle helsestasjoner for ungdom.
  • UBM mener at det informeres tydeligere om tilbudet i yngre aldre. Tillit, normalisering og forebygging mot fordommer må starte tidlig.
  • UBM mener atdet informeres tydeligere om hvilke regler som gjelder for taushetsplikt.
  • UBM mener at skolehelsetjenesten skal kunne henvise psykolog dersom det er ønskelig for eleven.
  • UBM mener at psykologtjenester på privatskoler må også prioriteres, da privatskoleelever også har en mental helse og et behov for psykologtjenester på lik linje med andre elever.
  • UBM mener at helsesykepleiere får bedre opplæring i å snakke med, vurdere og henvise ungdommer med psykiske plager.
  • UBM mener at Oslo kommune må gjøre det mer attraktivt å utdanne seg som psykolog.
 • Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle

  Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2020

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at Oslo må ha billigere og mer mangfoldig fritidstilbud for barn og unge.
  • UBM mener at Oslo må etablere flere fritidsklubber med bredere utvalg av aktiviteter.
  • UBM mener at ungdom trenger mer informasjon om hvilke fritidsklubber som finnes i Oslo.
  • UBM mener at det må arrangeres et mangfold av aktiviteter for unge, slik at ungdommer kan inkluderes og sosialiseres.
  • UBM mener at det må satses mer på kreative fritidsaktiviteter som dans og kunst.
  • UBM mener at Oslo kommune må utvikle en nettside og mobilapplikasjon der barn og unge kan finne informasjon om ulike tilbud de kan benytte seg av.
  • UBM mener at gode tilbud for barn og unge trenger forutsigbarhet, og må sikres midler til å opprettholde tilbudet. Disse midlene må fordeles etter antall ungdommer i bydelene.
  • UBM mener at en del av overføringen fra kommunen til bydelen må øremerkes, for å sikre at det går til å opprettholde barne- og ungdomstilbud.
  • UBM mener at kultur- og kunstprosjekter for barn og unge må satses på økonomisk.
  • UBM mener at det må etableres scener og arenaer der unge kan vise frem sin kunst.
  • UBM mener at det må tas initiativ til å inkludere alle kjønn i kunst- og kulturprosjekter.
  • UBM mener at fritidstilbudene og klubber må være godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.
  • UBM mener at det må opprettes ikke-satsningslag i hver bydel.
  • UBM mener at det må etableres en ungdomsklubb i sentrum.
  • UBM mener at det må sikres at alle ungdommer i Oslo har tilgang på både lavterskeltilbud og dyrere tilbud innen sport og annen fritidsaktivitet. Dette for å begrense sosiale forskjeller.
  • UBM mener at det må lages nye føringer for fordeling av halltid, som sørger for at fordelingen er mer rettferdig, og ikke favoriserer toppidretten foran breddeidretten, eller gutter foran jenter.
  • UBM mener at det må opprettes ikke-satsningslag i alle sporter i hver bydel.
  • UBM mener at styrene i organisasjonene må sikre at fordeling av banetid blir fordelt kjønns- og aldersbalansert.
  • UBM mener at det må bygges flere flerbrukshaller i Oslo.
  • UBM mener at det må bygges flere svømmehaller sentralt i Oslo.

 • Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen

  Les hele saken her:Fem prioriterte saker fra UBM 2020

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at elever i Osloskolen må få en mer oppdatert undervisning om rasisme, med fokus på samtiden og systematisk, institusjonalisert, strukturell og ulike typer av rasisme, herunder undervisning om rasistiske fordommer og ignoranse mot personer med minoritetsbakgrunn, samer og andre grupper. Undervisningen skal være tilpasset alder, og bør starte allerede fra 1. trinn.
  • UBM mener at elever i norsk skole må ha lovfestet rett til å lære om rasisme i et norsk perspektiv. Undervisningen må dekke både normalisert, ignorant og andre former av rasisme.
  • UBM mener at alle 6. klassinger skal ha en lovpålagt uke der man fokuserer på å lære om hverdagsrasisme, systematisk rasisme og rasisme i Norge gjennom historien.
  • UBM mener at elever i Osloskolen må også lære mer om historisk og moderne diskriminering basert på andre faktorer, som seksuell legning og seksuell identitet, i tillegg til rasisme.
  • UBM mener at skolene skal invitere flere foredragsholdere og aktivister til å snakke om rasisme i dag.
 • Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe!

  Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2020

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at eksamen skal kunne byttes ut med en mappevurdering. Istedenfor å levere eksamen, skal elevene levere en mappe sammensatt av flere vurderinger i faget som vurderes av en ekstern sensor på lik linje med en eksamen. Elever skal kunne selv velge om de vil ta i bruk mappevurdering eller den tradisjonelle eksamensformen.
 • Fra carport til kollektivtransport

  Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2020

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at det må innføres flere kollektivavganger – spesielt i helgene.
  • UBM mener at månedskortet må bli gratis for alle elever som går på videregående skole eller grunnskolen, og det må kuttes sterkt i prisene for alle månedskort.
  • UBM mener at kollektivtilbudet til skoler som ligger i utkanten av Oslo må styrkes
  • UBM mener at innkjøp av flere el-busser må prioriteres økonomisk.
  • UBM mener at det bussene må sikres bedre fremkommelighet gjennom flere traseer og prioritering i lyskryss

Emilie Geist

Politisk rådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 34

Mathias Kristiansen 

Politisk rådgiver

Ungdomshøringen og organisasjon

mathias@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

Tlf: 41 69 55 79

Arne Undheim

Daglig leder

Oppdrag

arne@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 35

Telefon:

Tlf: 24 14 98 30

Besøksadresse:

Møllergata 3 d, 0179 Oslo

Vi er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 09:30-15:30

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.