Grilling med en politiker

Sentralt ungdomsråd i Oslo

Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) er et høringsorgan for bystyret i Oslo kommune i alle saker som angår ungdom og tar seg av byomfattende saker. SUR har også ansvaret for å følge opp sakene som vedtas på Ungdommens Bystyremøte, spesielt de fem prioriterte sakene. I tillegg driver de opplæring og veiledning av de lokale ungdomsrådene i byen.

SUR er et offisielt høringsorgan i Oslo kommune for ungdom mellom 13 og 18 år. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår ungdom. SUR består av én representant og én vararepresentant fra hvert av de 15 lokale ungdomsrådene i Oslo, i tillegg til leder og nestleder som blir valgt på Ungdommens bystyremøte.

Rådet er et partipolitisk uavhengig organ der ungdom får reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. SUR ble opprettet som en prøveordning i 2005 etter ønske fra Ungdommens Bystyremøte i Oslo. Bystyret vedtok at rådet skulle få permanent status i 2008, og i 2019 ble ungdomsråd lovpålagt i alle fylker og kommuner etter endring i kommuneloven. SUR ligger under byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet.

UngMed har sekretariatsfunksjonen til organet, på oppdrag fra Oslo kommune.

Ledelsen i SUR består av leder Nza Kuamerad fra bydel Søndre Nordstrand og nestleder Iben Kruse Valvatne fra bydel Nordre Aker.

Nza Kuamerad

Leder

Iben Søndre Nordstrand

Nestleder

Referat fra rådsmøter 2019

Referatene publiseres etter at de er godkjent – ofte etter det påfølgende rådsmøte.

Du kan lese årsmeldingene fra Sentralt ungdomsråd i Oslo ved å trykke på denne lenken.

Møteplan

Rådets møter er åpne for publikum, men av praktiske grunner bør rådssekretær Emilie Geist kontaktes på forhånd. Send e-post til emilie@ungorg.no. Møtene avholdes i rådhusets møteromssenter.

  • Tirsdag 14.1 kl. 17-20
  • Tirsdag 11.2 kl. 17-20
  • Tirsdag 10.3 kl. 17-20
  • Tirsdag 21.4 kl. 17-20
  • Tirsdag 12.5 kl. 17-20
  • Tirsdag 16.6 kl. 17-20

Kontakt rådet

Telefon:

  • 24 14 98 30

E-post:

Besøksadresse:

  • Møllergata 3
  • 01790 Oslo

Alle henvendelser tas via sekretær.

Emilie Geist

Sekretær for
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 34