Hvordan møte ungdom?

Gode medvirkningsprosesser trenger voksne som forstår sin rolle i møte med ungdommene. Her gir vi deg våre beste tips for god rolleforståelse.

Trygghet

Som voksen bidrar man i stor grad til å å skape trygge arenaer. Hvordan voksne i ulike situasjoner møter ungdom påvirker ungdoms oppfattelse av situasjonen. Trygge arenaer utgjør en stor forskjell, men er ikke noe som kommer av seg selv. Et nøkkelord her er tilgjengelighet. Du som voksen må oppleves som tilgjengelig for ungdom. Ditt kroppsspråk sier mye, og inviterer enten til samtale eller ikke. Prøv derfor å vise med et åpent kroppsspråk, blikk og smil at ungdommene er velkomne til å delta på sin måte.

Toleranse

Alle deltakere bør oppleve at de er like viktige og behandles på samme grunnlag. Det kan du som voksen bidra til! Ulike perspektiver skal betraktes som likeverdige og berikende til den aktuelle diskusjonen. Det er din oppgave som prosessleder både å selv vise toleranse for alles meninger, men kanskje enda viktigere, å legge til rette for at deltakerne kan bli enige om hvordan de ønsker å vise toleranse for hverandres meninger under debatt. Det kan derfor være lurt å ta en gjennomgang på hvilke regler gruppen ønsker å følge under opplegget, slik at alle føler et eierskap til disse reglene. Språk og kommunikasjon er viktige virkemidler for å forme og skape en situasjon.

Åpenhet

For å få til gode medvirkningsprosesser, må det være åpenhet rundt prosessen og saken. Sjansen er større for å få relevante innspill fra de som skal medvirke dersom de også skjønner konteksten de medvirker i. Som fasilitator for ungdom er det din oppgave å forklare hvem som har invitert deltakerne til å medvirke, hvorfor de er blitt spurt, hvor langt i prosessen saken er, hvordan deltakernes innspill vil bli brukt i etterkant, i tillegg til å gi den nødvendige faglige bakgrunnsinformasjonen for saken. På den måten sikrer man at det er åpenhet rundt saken ungdom skal behandle, og at mest mulig informasjon og detaljer i den aktuelle saken legges frem for ungdommene.

Les mer om forventningsavklaring og klarspråk.

Rolleforståelse

  1. Din rolle er viktig. Ut ifra situasjon og ungdomsgruppen du skal jobbe med kan man innta ulike roller. I noen situasjoner kan det være hensiktsmessig å holde seg til rollen som sekretær. Dersom gruppen kjenner hverandre godt, har mye erfaring og på mange måter har kontroll og oversikt, er det mulig å trekke seg mer tilbake og fokusere oppgavene rundt å skrive ned det som blir sagt. Det er viktig at dette gjengis riktig, både innholdsmessig og språklig, og at man sørger for at all informasjon og papirer er tilgjengelig og fullstendig for gruppen.
  2. I andre situasjoner er det nødvendig å ha en større og mer omfattende rolle i prosessen. Det er få situasjoner der rollen som sekretær er tilstrekkelig for å tilrettelegge for en god medvirkningsprosess for ungdom. I de fleste situasjoner møtes kanskje flere av deltakerne for første gang, eller er uerfarne med lignende prosesser. Det kan hende at du må forberede deltagere på forhånd, eller forberede tilpasset informasjon for deltakerne. Det kan også være at du må lage et helt eget opplegg, med ulike metoder, dersom alle deltakerne har lite erfaring med temaet.
  3. Uansett hvilke rolle du har, er det viktig at du ikke gir uttrykk for egne synspunkter, men at du, på en upartisk måte, skal gjøre det du kan for at alle deltakerne kan delta på lik linje og på best mulig vis får gitt relevante innspill i en sak.
  4. Det er lett å tenke at man “skal lede litt på vei” og hjelpe deltakerne i “riktig” retning, men dette kan fort føre til at ungdommene farges av det du som voksen sier, eller at de holder tilbake sine egne meninger. Det kan være en vanskelig vurdering i noen situasjoner, og det er derfor viktig å ha gjort seg opp noen tanker om dette på forhånd.
  5. Det kan være lurt å sørge for at ungdommene også gjør seg opp tanker om hvilken rolle de har i den aktuelle situasjonen. Det må være tydelig for ungdommene hvem de representerer og hvem de gir innspill på vegne av i ulike situasjoner; her har du et viktig ansvar.