Ungdommens bystyremøte

Ungdommens bystyremøte er den største arenaen for ungdoms medbestemmelse i Oslo.

Ungdom fra ungdomsråd, elevråd, organisasjoner og fritidsklubber samles på Oslo rådhus for å diskutere foreslå saker som er viktige for ungdom i Oslo. Fem saker blir til slutt sendt til bystyret for politisk behandling, og kan bli til faktisk politikk!

UBM 2021

I 2021 ble Ungdommens bystyremøte (UBM) arrangert for 26. gang den 26. og 28. oktober.

Hva skjer med sakene når UBM er over?

De fem sakene som får flest stemmer sendes direkte til politikerne i bystyret, som behandler dem politisk. Gjennom året følger Sentralt ungdomsråd sakene videre, og jobber for å få gjennomslag for sakene.

Du kan følge SUR på instagram og facebook for å få oppdateringer om arbeidet de gjør.

Spør meg!

Emilie Geist
Politisk rådgiver innen medvirkning

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Våre fem prioriterte saker i 2021/2022

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune må sørge for at det er flere jobber tilgjengelig for unge arbeidstakere, spesielt for de uten tidligere arbeidserfaring
 • UBM mener at bydelenes midler til sommer- og deltidsjobber må styrkes i takt med etterspørselen, og at søkere uten erfaring skal prioriteres
 • UBM mener at sommerjobbene bør i størst mulig grad være et samarbeid med næringslivet, slik at det er mulighet for å få seg fast deltidsjobb senere. Kommunen bør også etablere faste deltidsjobber for ungdom i bydelene.
 • UBM mener at ungdommer bør kunne søke på jobber utlyst av bydelene på tvers av bydelsgrenser dersom man går på skole i en annen bydel
 • UBM mener at det må være enkelt å søke sommerjobb i kommunen og bydelen, og at erfaring ikke skal vektlegges
 • UBM mener at undervisningen i jobbsøking og CV-skriving på ungdomsskolen må styrkes
 • UBM mener at bydelene og skolene burde benytte seg av UngInfo for å holde jobbersøkerkurs og -foredrag
 • UBM mener at skolen må bruke andre aktører for å sikre tilstrekkelig kvalitet i opplæring innen arbeidslivets plikter og rettigheter
 • UMB mener at timene om utdanningsvalg må inneholde opplæring om arbeidslivet og hvordan man kan komme inni det
 • UBM mener at frikortgrensen burde økes til 100.000 kroner for de under 18 år
 • UBM mener det bør innføres skattelettelser for de under 18 år
 • UBM mener minstelønnen må økes til 120 kr./timen for de under 18 år
 • UBM mener at ungdomsteamene og ungdomskontaktene i NAV må videreutvikles og styrkes
 • UBM mener at Oslo kommune må legge til rette for tilgang på informasjon om jobber for ungdom mellom private og kommunale arbeidsgivere og unge arbeidstakere

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener at ingen ungdommer skal bli avvist fra BUP uten å bli tilbudt et verdig alternativt behandlingsopplegg 
 • UBM mener ressursene til BUP må økes slik at tilbudet kan utvides og flere fagfolk kan ansettes
 • UBM mener at det må etableres lavterskel drop-in-tilbud innen psykologtjenester på alle helsestasjoner for ungdom
 • UBM mener at skolehelsetjenesten skal kunne henvise psykolog dersom det er ønskelig for eleven
 • UBM mener at bystyret må følge opp tidligere vedtak fra 2020 om at helsesykepleiere og psykologer som skal jobbe med ungdom i Oslo må kunne nok om ungdom i Oslo og deres utfordringer, slik at de kan imøtekomme deres behov. 
 • UBM mener at alle skoler må besøke en helsestasjon, eller annet egnet tilbud, minst en gang i året 
 • UBM mener at det må gis god informasjon om helsestasjoner og andre helsetilbud rettet mot ungdom under verdensdagen for psykisk helse.
 • UBM mener at Oslo kommune skal oppfordre ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo til å ta i bruk digitale verktøy for å fremme livsmestring og fellesskap i hverdagen 
 • UBM mener at kommunen må etterstrebe å ansette flere mannlige helsesykepleiere
 • UBM mener det burde informeres mer om psykisk helse og psykolog-helsetjenesten i undervisningen, og elever i osloskolen må tilbys psykologsamtaler på skolen i skoletiden

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener Oslo bystyre må be Stortinget innføre en kvitteringsordning i politiet som gir dem som stoppes av politiet en kvittering som opplyser om bakgrunnen for kontrollen
 • UBM mener at Oslo kommune må ta til orde for en oversikt over hvem som stoppes og hvorfor folk stoppes
 • UBM mener at Oslopolitiet må granskes for maktmisbruk og etnisk profilering
 • UBM mener at barn og unge i Oslo må lære om sine rettigheter i møte med politiet
 • UBM mener at bystyret må lage en handlingsplan for å redusere urettferdig behandling av politiet

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener at bystyret må vedta en plan for hvordan skolene skal følge opp seksuell trakassering, med gode retningslinjer og en klar rolle- og ansvarsfordeling
 • UBM mener at alle elever må få tilstrekkelig informasjon som er gjeldene retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering og hvordan et varsel blir fulgt opp og håndtert
 • UBM mener at Oslo kommune må ha en handlingsplan for forebygging av seksuell trakassering spesielt for skolen 
 • UBM mener at lærere må sikres tilstrekkelig kompetanse slik at de kan identifisere seksuell trakassering og kunne følge opp dersom det oppstår
 • UBM mener det må gjennomføres et feministisk og skeivt forsvarskurs for alle elever i Osloskolen som jevnlig gjennomføres i kroppsøvingstimene.

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2021

UBMs vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune skal kvalitetssikre undervisning om rus i skolen. Undervisningen skal være kunnskapsbasert. Den skal ikke utelukkende ha edruelighet som formål, men også skadereduksjon
 • UBM mener at rusundervisning ikke skal gis av politiet, men av kvalifisert helsepersonell eller ruskonsulenter
 • UBM mener at elever ved Osloskolen skal undervises i deres rettigheter i møte med politiet
 • UBM mener at det skal sikres at forbudet mot narkorazziaer ved skoler overholdes. Dersom det brytes skal Oslo kommune ta en aktiv rolle i å beskytte elevenes rettigheter
 • UBM mener at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) tilbys ved flere typer rusavhengighet enn kun opioidavhengighet. Prøveprosjekter bør iverksettes for å finne egnede medikamenter
 • UMB mener at tilbudet om heroinassistert behandling skal utvides
 • UBM mener at det skal opprettes en ordning der rusbrukere anonymt kan teste rusmidlers innhold
 • UBM mener det bør opprettes et værested for byens rusavhengige.
 • UBM mener at Oslo kommune skal oppfordre injiserende rusbrukere til å gå over til tryggere former for rusmiddelbruk
 • UBM mener at Oslo kommune skal styrke ettervern for ungdom etter soning og rusbehandling
 • UBM mener at det skal innføres egenandelsfritak for ungdom i rusbehandling
 • UBM mener at overvåkning i skolen må forbys

Video: Få et innblikk i ungdommens bystyremøte

Tidligere prioriterte saker

Kontakt oss

Emilie Geist

Politisk rådgiver innen medvirkning

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Mathias Kristiansen 

Politisk rådgiver

Ungdomshøringen og organisasjon

mathias@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Oda Lien

Rådgiver innen medvirkning

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

oda@ungorg.no

Tlf.: 24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Telefon:

Tlf: 24 14 98 30

Besøksadresse:

Vi holder for tiden på med å pusse opp kontoret og er i midlertidige lokaler. Ta kontakt med oss hvis du vil booke et møte.

Vi er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 09:30 og 15:30

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.